سلامت روان

پرسشنامه یکی از ابزارهایی است که به طور وسیعی در سراسر جهان از آن استفاده می شود. همچنین حجم وسیعی از پژوهش ها در زمینه کیفیت روان سنجی آن وجود دارد.

سلامت روانی نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ایفا می کند. از آنجایی که در فرایند رشد و توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع، نیروی انسانی نقش اساسی و تعیین کننده دارد و ازرانندگی پر خطر باعث آسیب بیشتر به افراد خواهد شد.